Test gallery

Przedstawiciele Rady Młodych Naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2022/2023:

dr hab. Piotr Regulski - Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, Wydział Lekarski

  • Działalność naukowa i badawcza obejmuje zakres zagadnień związanych z metodami przetwarzania obrazów medycznych (MRI, TK, CBCT, USG, cefalometria, pantomografia) i mikrotomograficznych, algorytmami segmentacji, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, wspomaganiem komputerowym w stomatologii i ortodoncji (CAD – computer aided dentistry), modelowaniem do druku 3D oraz wirtualnej rzeczywistości.

dr Maciej Janik - Wiceprzewodniczący Rady Młodych Naukowców

dr Agnieszka Dominiak

Zakład Biochemii i Farmakogenomiki, Wydział Farmaceutyczny, Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

  • Obszar badawczy koncentruje się na poznaniu zjawisk zachodzących w mikrośrodowisku różnych stadiów raka jelita grubego na poziomie wzajemnych zależności między komórkami nowotworu i rekrutowanymi przez niego fibroblastami. Szczególne zainteresowania dotyczą określenia zmienności funkcji subpopulacji fibroblastów w rozwoju i progresji zmian nowotworowych w jelicie grubym, w opaciu o badania na modelach ko-kultur in vitro

mgr Wojciech Goch

Zakład Chemii Organicznej i Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny

  • Działalność naukowa objemuje modelowanie efektów stochastycznych na przebieg reakcji biochemicznych w nanoskalowych objętościach. Dodatkowo istotnym elementem realizowanych zadań naukowych jest szeroko pojęta analiza biofizyczna. 

dr Sandra Górska-Jakubowska

Zakład Techonologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny

  • Obszarem badań naukowych jest biosynteza związków o działaniu przeciwnowotworowym oraz specjacja związków organicznych zawierających selen i badanie wpływu selenu na zmianę aktywności biologicznej wyizolowanych ekstraktów. 

dr Agnieszka Bzikowska-Jura

Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją, Zakład Biologii Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu

  • Działalność naukowa obejmuje przede wszystkim identyfikację i analizę czynników wpływających na skład pokarmu naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu żywienia i stanu odżywienia kobiet w okresie laktacji. Dodatkowo istotnym elementem realizowanych działań jest dietetetyka pediatryczna (w tym neonatologiczna), zwłaszcza w zakresie żywienia w kryzysie (współpraca z UNICEF).

dr Jakub Gąsior

Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Wydział Lekarski

  • Główne obszary działalności naukowej: rehabilitacja, aktywność fizyczna i sport w chorobach dzieci i młodzieży.

dr Karolina Zakrzewska

Zakład Epidemiologii i Biostatystyki, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

  • Działalnośc naukowa związana jest z dostarczaniem danych niezbędnych do kreowania polityki zdrowotnej w obszarze zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą parenteralną i drogą kontaktów seksualnych, szczególnie poprzez realizację projektów i badań przekrojowych w populacjach kluczowych. 

dr hab. Mateusz Adamiak

Labolatorium Medycyny Regeneracyjnej, Wydział Lekarski, Centrum Badań Przedklinicznych

  • Działalnośc naukowa obejmuje hematologię przedkliniczną, ocenę zjawiska mobilizacji krwiotwórczych komórek macierzystych z niszy szpikowej do krwiobiegu, a także ponownym wszczepieniu i zasiedleniu tych komórek w niszy szpikowej. 

dr Ceren Eyileten - Postuła

dr Tomasz Piecha

lek. Marcin Morawski

Wigilia 2016