Ustawa 2.0

Kluczowe zmiany, które narzuca Ustawa 2.0 i rozporządzenia w stosunku do obecnej ustawy

1.    Ewaluacja uczelni odbywa się na podstawie ewaluacji dyscyplin naukowych, które prowadzi Uczelnia, a nie jak dotychczas Wydziałów. Od kategoryzacji będzie zależała

-możliwość nadawania stopni naukowych,

- prowadzenia kierunków studiów (np. uczelnia z kategorią poniżej B+ w dyscyplinie medycyna traci możliwość prowadzenia kierunku lekarskiego)

- wielkość subwencji z budżetu państwa.

2.    Wydziały przestają być podstawowymi jednostkami organizacji uczelni. 

3.    W związku z powyższym, Senat uczelni będzie miał dodatkowe zadania: nadawanie stopni naukowych, ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego oraz ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich.

Ustawa nie przewiduje możliwości delegowania uprawnień senatu (z wyjątkiem nadawania stopni) – możliwa delegacja do Rad Naukowych Dyscyplin.

4.    Wzmocnienie roli Rektora. W jeszcze większym stopniu Rektor jest odpowiedzialny za kształtowanie polityki i funkcjonowanie Uczelni.  Rektor kształtuje całość polityki uczelni, odpowiada za organizację uczelni, poziom naukowy i dydaktyczny uczelni. W związku ze zniesieniem funkcji dziekana, rektor stanie się bezpośrednim przełożonym wszystkich studentów i pracowników.

5.    Ewaluacja Dyscypliny na podstawie dorobku naukowców, którzy zadeklarowali się do danej dyscypliny (lub w podziale procentowym do dwóch). Do uzyskania wysokiej kategorii naukowej niezbędne są wysokie osiągnięcia naukowe każdego naukowca, a nie wysoki poziom średniej ze wszystkich zgłoszonych naukowców.
(W okresie 4 lat ewaluacji, każdy naukowiec może zgłosić tylko 4 najlepsze osiągnięcia indywidualne tzw. sloty (wyjaśnienie definicji slotów na stronie
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/)

W związku z nową ewaluacją, w dużo mniejszym stopniu niż ma to miejsce obecnie, słaby dorobek jednego naukowca będzie mógł być kompensowany świetnym dorobkiem innego naukowca.

Więcej informacji na stronie MNiSW: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/

 

Propozycje Rady Młodych Naukowców dotyczące nowego Statutu Uczelni 

Cele:

1.    Dostosowanie statutu do Ustawy 2.0.

2.    Doskonałość naukowa i dydaktyczna Uczelni.

3.    Wysoka kategoryzacja dyscyplin naukowych w Uczelni.

4.    Wzmocnienie ścieżki kariery dydaktycznej.

 

Senat Uczelni– Uchwala statut, nadawanie stopni naukowych, ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego oraz ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich. Uprawnienie do nadawania stopni deleguje do Rad Naukowych Dyscyplin. Organ opiniodawczy dla rektora i Rady Uczelni.

Rady Dydaktyczne Kierunków (Wydziały) – odpowiedzialność za doskonałość dydaktyczną 

Kierunki: Lekarski, Stomatologia-Lekarsko-Dentystyczny, Farmacja, Nauki o Zdrowiu, Medyczny.

Kadencja 4 letnia.

Rady Dydaktyczne Kierunków (Wydziałów) składają się z profesorów, profesorów uczelni i dr hab. zatrudnionych na pełnych etatach dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, Kierowników Zakładu/Studium, które prowadzą dydaktykę na danym kierunku, studentów (po 1 reprezentancie każdego roku), przedstawiciela samorządu doktorantów oraz niesamodzielnych pracowników naukowych, którzy uplasowali się w 10% najlepiej ocenionych nauczycieli akademickich w ankiecie studenckiej z 4 ostatnich lat.

Radą Dydaktyczną kieruje Przewodniczący Rady (Dziekan) powoływany przez Rektora. Rada Dydaktyczna wskazuje Rektorowi Kandydata na Przewodniczącego Rady Dydaktycznej. Kandydat jest wybierany przez Radę Dydaktyczną w wyborach tajnych. Do wyborów może przystąpić nauczyciel akademicki, który uzyska pisemne poparcie nie mniej niż 10% członków Rady. 

Rady Naukowe Dyscyplin – odpowiedzialne za doskonałość naukową w ramach dyscypliny naukowej. Uprawnienia (delegowane przez Senat Uczelni) do postępowań awansowych (doktoraty, habilitacje). Ciągła ewaluacja jakości nauki w ramach właściwej dyscypliny. Aktywne ciało doradcze dla Rektora i Senatu proponujące rozwiązania mające na celu podwyższenie jakości nauki oraz ułatwienie pracy naukowej na Uczelni.

Prowadzenie konkursów na granty dla młodych oraz doświadczonych badaczy w ramach dyscypliny.

Dyscypliny (wg rozporządzenia): (i) Nauki Medyczne, (ii) Nauki Farmaceutyczne, (iii) Nauki o Zdrowiu 

Rady Naukowe Dyscyplin (kadencja 4 letnia). Rada skład się z 30 % osób z najwyższą punktacją w rankingu naukowymz ostatnich 4 lat (ale nie mniej niż 15 i nie więcej niż 50 osób), spośród profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Uczelni na pełen etat, którzy wyrazili zainteresowanie do zasiadania w Radzie oraz którzy wykazują swój dorobek w danej dyscyplinie przynajmniej w 75%.

 Do Rady Naukowej Dyscypliny wchodzi dodatkowo trzech najwyżej ocenionych w rankingu niesamodzielnych pracowników naukowych – bez prawa głosu w postępowaniach awansowych.

 Ze względu na bardzo szeroki obszar dyscypliny Medycyna warto rozważyć, aby wybór Rady Naukowej odbywał się w sposób reprezentatywny dla trzech głównych obszarów naukowych w dyscyplinie Medycyna 30 % osób z najwyższą punktacją w rankingu naukowym reprezentujących

1.    Nauki medyczne kliniczne

2.    Nauki medyczne przedkliniczne

3.    Nauki stomatologiczne 

 Pracownicy deklarujący się do dyscypliny Medycyna deklarują dodatkowo jeden z 3 powyższych obszarów.

Ranking– obejmujący 4 lata kalendarzowe przed ukonstytuowaniem nowej Rady (np. 2015-2018) ułożony na podstawie kryteriów opracowanych przez Komisję ds. Nauki - Ranking Liderów Naukowych poszerzony o:

Dodatkowe kryterium: 100 % punktów za publikacje tylko dla pierwszego i/lub korespondującego autora.

 Punkty za granty:

100 tys = 10 pkt 

 Punkty za patenty:

Propozycje dotyczące patentu zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ewaluacji

30 - w przypadku patentu udzielonego podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; 

50 pktów - w przypadku patentu udzielonego podmiotowi w państwach należących do „OECD”", albo w procedurze zgodnej z Układem o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty).

 Docelowo - ranking liczący dorobek zgodnie ze slotami publikacyjnymi. 

 Radą Naukową Dyscypliny kieruje Przewodniczący Rady – powoływany przez Rektora. Rada Naukowa zgłasza Rektorowi Kandydata. Kandydat wybierany w wyborach tajnych spośród członków Rady. Do wyborów może przystąpić samodzielny pracownik naukowy, który uzyska pisemne poparcie nie mniej niż 10% członków Rady. 

Funkcji Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny i Rady Dydaktycznej (Dziekana) nie można łączyć

Katedra/Zakład– Realizuje zdania naukowe i dydaktyczne 

 Rola i finansowanie działania Zakładów/Katedr

 Zakład/Katedra prowadzi dydaktykę na rzecz danego kierunku/kierunków studiów (Rady Dydaktycznej)

Zakład/Katedra prowadzi pracę Naukową na rzecz Dyscypliny/Dyscyplin Naukowych do których zgłoszeni są pracownicy

 

Zatrudnienie

Zakładem/Katedrą kieruje Kierownik Zakładu/Katedry (kadencja 6 lat)

Kierownika powołuje Rektor. Kandydata przedstawia Rektorowi Komisja Konkursowa.

Komisja Konkursowa składa się z Prorektora ds. Personalnych oraz:

 1. Dla zakładów badawczo-dydaktycznych

- 3 przedstawicieli Rady Dydaktycznej

- 3 przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny

 2. Dla zakładów dydaktycznych

- 6 przedstawicieli Rady Dydaktycznej

 3. Dla zakładów badawczych

- 6 przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny

 

Pośród przedstawicieli Rady Naukowej Dyscypliny w Komisji Konkursowej znajduje się jeden młody naukowiec tj. osoba do 7 lat po doktoracie lub przedstawiciel Rady Młodych Naukowców, jeżeli Rada nie posiada w swoim składzie osób spełniających kryteria młodego naukowca (patrz skład Rady Naukowej Dyscypliny). 

Zadaniem Kierownika jest zapewnienie wysokiej jakości dydaktyki oraz wysokiego dorobku „etatów naukowych” zadeklarowanych do danej dyscypliny. 

Pracownicy Zakładu/Katedry

 Etaty dydaktyczne, dydaktyczno-naukowe oraz naukowe.

 Zgodnie z ustawą przestaje obowiązywać „minimalne pensum” jest tylko maksymalne.

 Propozycja: Z pensum rozliczany jest Zakład/Katedra, a nie pracownik.

 Maksymalne pensum dla pracownika określa ustawa.

 Uczelnia posiada regulamin (algorytm) na podstawie którego przydzielane jest pracownikowi pensum, biorąc pod uwagę dopuszczone ustawą pensum maksymalne, zaangażowanie w pracę naukową, realizacje grantów, zaangażowanie w inne aktywności na rzecz Uczelni. 

 Cele: zwiększenie elastyczności wyboru zadań przez pracownika i jego Kierownika, zwiększenie efektywności pracy, lepsze dopasowanie zadań do predyspozycji i kompetencji pracownika. Elastyczność w doborze zadań dla pracowników, bez konieczności częstych zmian etatów naukowych na dydaktyczne i odwrotnie. 

Finansowanie zatrudnienia

Finansowanie 1 etatu w Katedrze/Zakładzie ze środków Uczelni = np. 160-200 godz. dydaktycznych dla Katedry/Zakładu.

Etat utworzony ze środków zewnętrznych (granty) – 0 godzin.

Finansowanie działalności dydaktycznej Zakładu – środki przekazywane przez Radę Dydaktyczną, na podstawie ustalonych przez Wydział/ Senat/Rektora algorytmów

Finansowanie działalności naukowej – środki przekazywane przez Radę Naukową Dyscypliny/Senat/Rektora, na podstawie ustalonych przez Radę algorytmów/Rankingu Zakładów  

Jednostki podstawowe (zakłady) podlegają bezpośrednio pod Rektora.

Jednostki powinny konkurować ze sobą o to, aby dany Wydział chciał, aby dana jednostka prowadziła dla tego Wydziału zajęcia. Ze swojej działalności naukowej jednostki powinny zdawać raport Radzie Naukowej Dyscypliny.

O zatrudnieniu pracowników i kierowników do danych jednostek powinien decydować Rektor na podstawie wniosku Rady Wydziału – pracownicy dydaktyczni, Rady Naukowej Dyscypliny– pracownicy badawczy lub Komisji Rektorskiej ds. pracowników badawczo-dydaktycznych składającej się z członków Wydziału oraz Rad Naukowych.

Dodatkowo:

Przesunięcie istotnej części środków „statutowych” na Indywidulane granty dla młodych i dla doświadczonych naukowców.

Ścieżki kariery dla pracowników

Cele: 

Stworzenie ścieżki awansu, motywującej do ciągłego podnoszenia kompetencji i utrzymywania wysokiej aktywności naukowej

Jasny system awansu i wynagrodzeń

Zróżnicowanie bardzo pojemnego stanowiska „adiunkta”, adiunkt tuż po doktoracie a adiunkt przed profesurą.

Dowartościowanie pracowników dydaktycznych – większe możliwości awansu.

Zachęcenie słabiej publikujących pracowników a dobrych dydaktyków do przejścia na etaty dydaktyczne. 

Zachęcenie lekarzy/pielęgniarek/diagnostów itd. pracujących poza WUM do pozostania/pracy na WUM i kształcenia studentów w dziedzinach przedklinicznych. 

Etaty Dydaktyczne

Lektor

Wykładowca

Starszy Wykładowca

Profesor uczelni (nowe stanowisko zgodnie z ustawą, bez wymogu habilitacji, ale z wymogiem doktoratu) – kryteria jak dla pracowników badawczo-dydaktycznych. 

Etaty badawcze oraz badawczo-dydaktyczne

 Asystent (bez doktoratu)

Adiunkt (z doktoratem)

Docent (z habilitacją)

 Profesor uczelni  

150 % wymogów dla uzyskania stopnia dr hab. w danej Radzie Naukowej Dyscypliny. 

 Profesor (tytuł profesora)

 Ocena aktywności profesora co 5 lat – przyznawanie premii na okres 5 lat w wysokości 20% wynagrodzenia podstawowego w przypadku spełnienia następujących wymagań: zakończone promotorstwo 3 doktoratów i/lub kierowanie zrealizowanym/rozliczonym grantem/grantami o znacznej wartości (2 mln i powyżej) lub autorstwo korespondencyjne w piśmie z 5 % najwyżej punktowanych w danej dyscyplinie w okresie przypadającym na ocenę. 

Profesor emerytowany (w wieku emerytalnym, ale nadal zatrudniony na uczelni). Mianowanie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy (może ulec przedłużeniu, np. dłuższy grant). Kryteria: Kierownik grantu międzynarodowego lub ogólnokrajowego NCN lub NCBIR o znacznej wartości. Osoba o szczególnych osiągnięciach, której afiliacja z WUM jest szczególnie korzystna dla Uczelni. Wniosek składa Rada Naukowa Dyscypliny lub Rada Dydaktyczna Kierunku. Osoba zatrudniona przez Rektora po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Uczelni oraz Senatu.